Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Rohehange

Eesti riik on võtnud eesmärgiks minna 2040. aastaks täielikult üle CO2 heite vabale energiatootmisele. See tähendab loobumist fossiilsetest kütustest nagu põlevkivi.  

CO2 kvoodi hinna järsu tõusu tõttu kallines põlevkivist toodetud elektri hind mitmekordselt. Seetõttu on oluline suurendada taastuvenergia osakaalu ja vähendada sõltuvust imporditavast elektrist.

Riigi Kinnisvara korraldab rohehanke taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia ostmiseks avaliku sektori hoonetele.  

  • Plaanime hankida taastuvelektrit aastas kokku 35 GWh, mis moodustab meie portfellis olevate hoonete aastasest tarbimisest ligi 45%.
  • Arveldamine ja päritolutunnistuste üleandmine on lihtne ega nõua keerukaid finantstehinguid.  
  • Hange tagab pakkujatele stabiilse käibe 2 aastaks ja avaliku sektori asutustele parimad võimalikud tingimused taastuva elektrienergia tarbimiseks. 
  • Eelduslikult jõuab roheelekter hoonetesse 2025. aasta alguseks.
     

Riigi Kinnisvaral on teadmised, kogemused ja võimalused rohehanke läbi viimiseks. Oleme taastuva energia kasutele võtmises avaliku sektori suunanäitajad.  

Vähendame keskkonna jalajälge ja aitame kaasa Eesti kliimaeesmärkide täitmisele!

 

Pakkujale

Rohehange pakub tootjatele investeeringukindlust täiendavate tootmisvõimsuste rajamiseks.

  • Rohehankega ostetav elekter peab olema pärit taastuvatest energiaallikatest – vesi, tuul, päike, laine, tõus ja mõõn, maasoojus, prügilagaas, heitvee puhastamisel eralduv gaas, biogaas või biomass.  
  • Hankes saavad osaleda taastuvelektri tootjad ja vahendajad.

Rohehankega seotud materjalid ja täpsema info leiab riigihangete registrist.
Pakkumisi ootame 9. juuliks.

Toeta Eesti riiki ja inimesi teekonnal keskkonnasäästlikuma eluni! 

Kliendile

Eduka hanke korral on avaliku sektori asutustel võimalik Riigi Kinnisvara kaudu hankida parimatel võimalikel tingimustel taastuvat elektrienergiat.  

Hankelepinguga fikseeritud elektrihind lihtsustab meie klientidel eelarveliste vahendite planeerimist kaheks aastaks.

Rohehange aitab avalikul sektoril panustada riiklike kliima- ja julgeoleku eesmärkide täitmisesse hoides keskkonda puhtana ja turvalisena meie tulevastele põlvedele.  

Otsusta taastuva elektrienergia kasuks ja oleme üheskoos vastutustundlikud! 

Kontakt

Küsimuste ja ettepanekutega palume kirjutada rohehange@rkas.ee.

 

 

Euroopa Liidu IT-agentuuri peakontor (valmis 2018). Foto: M. Tomba