Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimine

Juhtimissüsteem

13. novembril 2007 väljastati Riigi Kinnisvara AS-ile esimene IS0 9001:2000 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat.

2018. aastal uuendati standardi ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteemi ja ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati. Väljastatud sertifikaadid tõendavad, et ettevõte tegutseb kinnisvara arendamise, haldamise ja hooldamise ning ehitusjuhtimise ja omanikujärelvalve valdkonnas kooskõlas eelpool toodud standardite nõuetega.

Sertifikaadid

ISO 9001 ISO 14001
ISO 9001

 

ISO 14001

 

Keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi põhimõtted

Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Sissejuhatus

RKASi eesmärk on olla eelistatuim riigisektorile kinnisvarakeskkonda pakkuv ettevõte Eestis ning tagada selle jätkusuutlik, heaperemehelik ja efektiivne valitsemine ja haldamine.

Keskkonnapoliitikaga seame suuna säästlikule ressursside kasutamisele, see on osa meie vastutustundlikust käitumisest. Keskkonna- ja energiasäästu tegevuste planeerimisel ja elluviimisel arvestame majanduslikku põhjendatust.

Kvaliteedipoliitika annab suuna omaniku ootuste ja ettevõtte eesmärkide täitmiseks kliendi, koostööpartnerite ja töötajate rahulolu kaudu. RKAS rakendab ISO 9001 (kvaliteedijuhtimine) ja ISO 14001 (keskkonnajuhtimine) standarditele vastava juhtimissüsteemi. Juhtimissüsteem katab kõiki RKASi tegevusvaldkondi, so kinnisvara haldamine ja hooldamine, kinnisvara arendamine ja kinnisvarainvesteeringud, kinnisvara ost, müük ja üürile andmine, projektijuhtimine.


Mõisted

Kvaliteedijuhtimine on planeeritud ja ellu viidud tegevused, millega tagame RKASi teenuste tõhusa toimimise.

Keskkonna- ja energiatõhususe juhtimine on tegevused, mis tagavad RKASi teenustes keskkonnasäästlikkuse ja energiaressursside optimaalse kasutamise kinnisvarakeskkonna kvaliteedi hoidmiseks ja parandamiseks.

Keskkonna all mõistame antud kontekstis looduskeskkonda kui ka kinnisvarakeskkonda.

Energiatõhususe all mõistame energiakasutuse (nt elektri, kütuse ja vee) tõhusust, kasuliku ja kulutatud energia suhet. 

Hoone elukaar on hoone eluiga, mis hõlmab selle kavandamist, arendamist, projekteerimist, ehitamist, kasutamist (haldamist) ja hilisemat lammutamist (utiliseerimist). RKAS mõjutab keskkonda kogu hoone elukaare jooksul. 

Vastutustundlikkus põhineb RKASi väärtustel ja austusel töötajate, kogukonna ja keskkonna vastu.

Huvipooled, kellega RKAS oma tegevustes arvestab, on: riik, kliendid, töövõtjad, omanik ja RKASi töötajad.
 

Hoone elukaar

Allikas: http://kiinkonet.virtualserver11.nebula.fi/sving/uploads/sving/Elukaare_skeem.pdf

 

RKASi kvaliteedijuhtimise põhimõtted
 

 1. Oleme riigiasutustele kinnisvarakeskkonna ja –teenuse kompetentsikeskus.
 2. Tagame kinnisvara hea kvaliteedi, energiatõhususe, vastutustundliku haldamise ja seadusest tulenevate nõuete täimise.
 3. Panustame, et tagada riigiasutuste ülesannete iseloomust lähtuv optimaalne, efektiivne ja kestlik kinnisvaralahendus ja -teenused.
 4. Pakume riigiasutustele lahendusi pinnakasutuse optimeerimiseks, et parendada riigiasutuste tegevuste kuluefektiivsust ja jätkusuutlikkust.
 5. Arendame ja osaleme kaasaegsete ehituse ja kinnisvara korrashoiu metoodikate rakendamisel.
 6. Teenuste ja asjade hankimisel lähtume rahaliste vahendite majanduslikult parimast kasutamisest, sh kestlikkusest ja vastutustundlikkusest.
 7. Seirame kasutatavaid ressursse ning rakendatud tegevusi, et optimeerida kulusid, suurendada tulemuslikkust ja edendada vastutustundlikku käitumist.

RKASi keskkonna- ja energiatõhususe juhtimise põhimõtted

Ohutu ja puhas kinnisvarakeskkond

Loome meetmed ohutu ja sotsiaalselt vastutustundliku kinnisvarakeskkonna tagamiseks (sh sisekliima, ruumide puhtus ja viimistlusmaterjalide kasutus).

Energiatõhusus

Vähendame hoonetes energiakasutamisest tingitud keskkonnamõju tõhusama ressursside juhtimise kaudu, täidame õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Energiakulude optimeerimine - investeerime, et optimeerida meie põhitegevuste tagamiseks vajalikku energiamaksumust.

Vesi

Vähendame veekasutusest tulenevat keskkonnamõju ja kulusid tõhusama ressursside kasutamise kaudu (nt vee ülekulu ja veekasutus kaevudest).

Jäätmekäitlus

Optimeerime jäätmekäitlusega seotud kulud. Teostame jäätmekäitlust heast tavast lähtuvalt ja lähtume põhimõttest, et jäätmed on ressurss ning tõstame oma klientide teadlikkust jäätmekäitluse alal.

Heitmed õhus

Monitoorime õhku eralduvaid heitmeid, eesmärgiga tuvastada heitmete vähendamise võimalusi ning vähendada keskkonna saastamist ja leida kulude optimeerimise võimalusi.

Hanked

Hangete korraldamisele läheneme keskkonnasäästlikult ja jätkusuutlikult ning kuluefektiivselt (nt ühishankimine, keskkonnahoidlikud riigihanked, väärtuspõhised hanked).

Ehitus ja remont

Hoonete ehitamisel, rekonstrueerimisel ja remontimisel lähtume energiatõhususe, keskkonnasäästlikusse ja jätkusuutlikusse (sh kuluefektiivuse) printsiipidest, tagades sellejuures ohutu ja puhta kinnisvarakeskkonna. Hoonete projekteerimisel ja projektdokumentatsiooni hindamisel lähtume keskkonnamärgise kriteeriumitest (nt „Rohemärgis“).

Huvigruppide kaasamine

Julgustame ning toetame personali ja meie huvigruppe säästva eluviisi valikute tegemiseks.

Keskkonnajuhtimine

Oma tegevusalast lähtuvalt on Riigi Kinnisvara AS nii kinnisvarakeskkonna looja kui ka selle hoidja, millest tulenevalt avaldatakse mõju ümbritsevale keskkonnale. Et oma tegevuses olla keskkonda arvestav ja säästev on RKAS juurutanud keskkonnajuhtimissüsteemi. 
 

ISO 14001:2004 standardist lähtumisega on võetud kohustuseks:

 • määratleda ettevõtte keskkonnapoliitika;
 • selgitada välja oma tegevusest tingitud keskkonnalased aspektid, et määrata kindlaks olulised keskkonnamõjud;
 • selgitada välja ja järgida kohalduvad õigusaktid ja muud ettevõtte poolt tunnustatud nõuded, mis seonduvad määratletud keskkonnaaspektidega;
 • püstitada keskkonnaalased eesmärgid ja kava nende elluviimiseks;
 • planeerida, ohjata, seirata ja auditeerida loodud keskkonnajuhtimissüsteemi.


Läbi keskkonnapoliitika on RKAS võtnud kanda osa sotsiaalsest vastutuses ning püüdleb keskkonnasõbralikkuse ja energiasäästlikkuse poole. Poliitika põhimõteteks on:

 • Sotsiaalse vastutuse kandmisega panustatakse keskkonna hoidmisesse.
 • Kinnisvarakeskkonna kavandamisel ja loomisel lähtutakse keskkonnasäästlikkusest – uute hoonete kavandamisel ja olemasolevate rekonstrueerimisel püüeldakse energiasäästlikkuse poole.
 • Kinnisvara omanikuna on võimalik vähendada kinnisvarakeskkonna kasutamisest tulenevat mõju keskkonnale – vaatluse all on nii energiakasutus kui jäätmekäitlus.


RKAS on ühiste arutelude tulemusena selgitanud välja keskkonnaalased aspektid ja määratlenud nende mõju. Ettevõtte jaoks olulised aspektid on:

 • Elektrienergia
 • Energia küttele
 • Reovesi
 • Jäätmed haldusobjektidel
 • Heitgaaside emissioon (CO2)
 • Jääkreostus pinnases
 • Ohutus kinnistu territooriumil
 • Hädaolukorrad.


Olulistena määratletud keskkonnaaspektidest lähtuvalt on määratletud keskkonnaalased eesmärgid ja tegevused eesmärkide saavutamiseks koos vastutajate ja konkreetsete tähtaegadega. RKAS-i peamised keskkonnaalased eesmärgid seonduvad energiasäästu saavutamisega.

KIK toetused

Jääkreostuse likvideerimine Madilas

Riigi Kinnisvara AS-i ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) koostöös likvideeriti Harjumaal Saue vallas Madila külas asuval Paagi kinnistul (katastritunnus 51802:003:0522) asuvad endise Nissi aiandi maa-alused kütusemahutid, milles hoitud kütust kasutati aiandi katlamaja kütmiseks. 

Kütusemahutid likvideeriti ja eemaldati mahutitealune reostunud pinnas, teostati tagasitäide ja pinnase silumine. 

Tööde teostamise aeg: oktoober 2017 – juuli 2018
Tööde teostajad: Eco Pro AS ja Epler & Lorenz AS

Projekti rahastati KIK veemajanduse programmist.
 

KIK

 

Jõhvi riigigümnaasium (valmis 2015). Foto: K. Uusoja