Font size

Lineheight

Contrast

Sponsorships

Payment of sponsorships and making of donations

The sponsorship activities of Riigi Kinnisvara AS are organised in accordance with the Articles of Association, which states that the company may pay support and make donations on the following terms and conditions:

  • the payment of support promotes the operational and financial goals of Riigi Kinnisvara AS;
  • Riigi Kinnisvara AS has free funds to pay the support
  • the total amount of support paid by companies in the consolidation group of Riigi Kinnisvara AS in one calendar year shall not exceed the prescribed support rate of 0,5% of the average consolidated net profit of the last three financial years.

Riigi Kinnisvara AS shall publish information on support paid and donations made on its website within three working days after the adoption of the relevant resolution. Relevant information is publicly available on the website for at least five years after the support was terminated or the donation made. The information on the web page shall include the name of the recipient of the support, the amount of the support and the reasoning for the support.

2023

2023. aastal viisime läbi hariduse edendamise ja erialade mainekujunduse eesmärgil Riigi Kinnisvara stipendiumikonkursi „Tuleviku tipud“, et Eesti suurima kinnisvaraettevõttena märgata, tunnustada ja toetada uut andekat kinnisvara- ja ehitussektori innovatsiooni vedavat põlvkonda.

Stipendiumile said kandideerida kõik bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe, inseneri- või magistriõppe ning doktoriõppe tudengid TalTechist, Eesti Kunstiakadeemiast, Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Eesti Maaülikoolist, kelle teadustöö suund oli seotud Riigi Kinnisvara tegevuseesmärkidega.

2023. aastal pälvisid Riigi Kinnisvara stipendiumi järgmised üliõpilased:

Lucia Milius (Kinnisvara korrashoid, bakalaureus Tallinna Tehnikakõrgkool)
Energiatõhususe erinevuste (arvutuslik ja tegelik tarbimine) juurpõhjusteni jõudmine on vägagi aktuaalne teema kinnisvara valdkonna igapäevapraktikas. RKAS eesmärgiks on olla riigiasutustele kinnisvarakeskkonna ja -teenuse osutamise kompetentsikeskus ning antud töö tulemus aitavad meil oma teenuse pakkumist parandada.
Stipendiumi suurus: 2000 eurot

Pauliine Sild (Interaktsioonidisain, magistrant EKA)
Töökeskkond areneb pidevalt ning selle kohandamine laiemalt ühiskonna vajaduste ja ootustega on oluline. Avaliku sektori töökeskkondade arendamine on ka RKASi üks olulisi strateegilisi eesmärke, kuna loome sellega eeskuju kogu kinnisvara valdkonnale. Magistritöö osutab seega olulisele teemale ning näeme, et saaksime anda selle koostamisse kasulikku sisendit. Ning valmides aitaks magistritöö parandada ka meie igapäeva praktikat. Praktilist väärtust just uute töökeskkondade loomisel ja eri inimeste vajadustega arvestamisel.
Stipendiumi suurus: 3000 eurot

Karl Erik Miller (Arhitektuur ja linnaplaneerimine, magistrant EKA)
Ruumiotsuste tegemisel tuleb osata näha nii Eesti arenguvajadusi, kui ka ülemaailmseid kestliku arengu eesmärke. Tervikliku ja tasakaalustatud ruumilise arengu võtmes peame väliruumi planeerimisel käsitlema liikuvust. Magistritöö on seetõttu ajakohane, ambitsioonikas ning puudutab ka RKASi ettevõtte missiooni. Soovitame magistritöö teoreetilist osa rakendada kinnisvara valdkonna praktilistele näidetele.
Stipendiumi suurus: 3000 eurot

Birgit Russka (Inseneeria ja arhitektuur, magistrant TalTech)
Magistritöö olulisus ja ajakohasus seisneb soojussaarte temaatika püstitamisel. Tänu sellele teadmisele saaksime meie RKASi praktikas tulevikus ka paremini hinnata hoonete asukoha valiku ja välispiirete materjalide mõju ümbritsevale keskkonnale. 
Stipendiumi suurus: 3000 eurot

Martin Talvik (Inseneeria, ehitus ja arhitektuur, doktor TalTech)
Doktorant juhib tähelepanu reaalsetele probleemidele tänases ehituspraktikas. Doktoritöö aitab luua tehnilist kompententsi, et vältida SILS süsteemide hoone fassaadide lagunemist. Tulemuseks on praktiline väljund tehnilise lahenduse väljatöötamise ja rakendamise näol, mida saame RKASis tulevikus arvesse võtta ning vajadusel rakendada.
Stipendiumi suurus: 5000 eurot

Katriin Kristmann (Inseneeria, keemia-, materjali- ja energiatehnoloogia doktor TalTech)
Doktoritöö on väljapaistvalt ambitsioonikas ning arendab potentsiaalselt maailma muutvat tehnoloogiat. Ka RKASi üheks eesmärgiks on olla kinnisvaravaldkonna innovatsiooni eestvedaja ja näeme doktoritöö tulevikutehnoloogias riigi vaates olulist kvaliteeti.
Stipendiumi suurus: 5000 eurot
 

2022

2022. aastal viisime läbi hariduse edendamise ja erialade mainekujunduse eesmärgil Riigi Kinnisvara stipendiumikonkursi „Tuleviku tipud“, et Eesti suurima kinnisvaraettevõttena märgata, tunnustada ja toetada uut andekat kinnisvara- ja ehitussektori innovatsiooni vedavat põlvkonda.

Stipendiumile said kandideerida kõik bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe, inseneri- või magistriõppe ning doktoriõppe tudengid Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast, Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Tallinna Ülikoolist ja Eesti Maaülikoolist, kelle teadustöö suund on seotud Riigi Kinnisvara tegevuseesmärkidega.

2022. aastal pälvisid Riigi Kinnisvara stipendiumi järgmised üliõpilased:

Anni Evard (Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine, magister TalTech)
Magistritöö keskendub elamu näitele, kuid komisjon on veendunud, et õpitut saab rakendada ka teistele hoonetüüpidele. Probleemipüsitus ja teemakäsitlus on väga lähedased sellele, millega RKAS on ning kindlasti puutub edaspidi kokku oma arendusprojektides. Magistritöö aitab algatada diskussiooni üldise mõttemalli muutmiseks, kuidas muinsuskaitsealuseid hooneid kohandada kaasaegsetele vajadustele. Stipendiumi suurus: 3000 eurot

Linda Li Arro (Arhitektuuri magistrant, EKA)
Magistritöö käsitleb linnade jätkusuutlikku arendamist, luues aluse ringmajanduse põhimõtete rakendamisele. RKASi tegevus on tulevikku suunatud ning sellel on pikaajaline mõju riigisektori kinnisvara keskkonnale. Magistritöö kaugemasse tulevikku suunatud fookus on seetõttu meile huvipakkuv, innovatiivne ning loob vajalikku taustsüsteemi. Stipendiumi suurus: 3000 eurot

Mark Aleksander Fischer (Arhitektuuri magistrant, EKA)
Linnaruumi segregeerumise vähendamine aitab kaasa ühiskonna tasakaalustatud arengule ning vastutustundliku arendajana tajume RKASi rolli selles protsessis. Töös esitatud mudel KOVi, riigi ja erasektori ühisele koostööle mõjus veenvalt. Stipendiumi suurus: 3000 eurot

Karl Kimmel (Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine, magister, TalTech)
RKAS soovis eraldi tunnustada konkreetse fookuse ja praktilise lähenemisega magistritööd ristkihtkiudpuidu tappliite metoodika arendamisele. Stipendiumi suurus: 3000 eurot

Karl-Villem Võsa (Ehituse ja arhitektuuri doktorant, TalTech)
Ehitusturul on igapäevane olukord, kus projektide energiaarvutused ei peegelda peale uue hoone valmimist tegelikku olukorda. RKAS soovib tõsta läbivalt projektide kvaliteeti, et parandada läbi selle kinnisvara keskkonda. Doktoritöö teema on meie vaates aktuaalne ning praktilise mõõtmega. Doktorandi esitlus mõjus veenvalt ja püstitatud hüpotees tundub saavutatav. Stipendiumi suurus: 5000 eurot
 

2021

2021. aastal viisime läbi hariduse edendamise ja erialade mainekujunduse eesmärgil Riigi Kinnisvara stipendiumikonkursi „Tuleviku tipud“, et Eesti suurima kinnisvaraettevõttena märgata, tunnustada ja toetada uut andekat kinnisvara- ja ehitussektori innovatsiooni vedavat põlvkonda.

Stipendiumile said kandideerida kõik bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe, inseneri- või magistriõppe ning doktoriõppe tudengid Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast, Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Eesti Maaülikoolist, kelle teadustöö suund on seotud Riigi Kinnisvara tegevuseesmärkidega.

2021. aastal pälvisid Riigi Kinnisvara stipendiumi järgmised üliõpilased:

Liis Tammekand (Keskkonna-, energia ja keemiatehnoloogia bakalaureuseõpe, TalTech) diplomitöö probleemipüsitus ja teemakäsitlus on väga lähedased sellele, millega RKAS igas hoone arendusprojektis kokku puutub – energiatõhusus, kvaliteetne sisekliima koos valgustusega, hooneautomaatika ja tarbimiskulude kokkuhoid. Lõputöö tulemusi saab võrrelda Riigi Kinnisvara AS poolt tehtud varasemate sarnaste analüüsidega. Stipendiumi suurus: 1500 eurot.

Anna Krasnikova (Hoonete sisekliima ja veetehnika magistriõpe, TalTech) lõputöö teema on väga aktuaalne: Linna sadeveesüsteemide üleujutusriski leevendamismeetmete planeerimine. RKAS puutub kokku paljude probleemidega, mis nii hoonete kui ka kinnistutega kaasnevad pärast üleujutusi. Kindlasti on Anna  inimesena oma valdkonna tipp. Stipendiumi suurus: 2000 eurot.

Meelis Vapper (Inseneri teaduskond hooned ja rajatised, Taltech) teema on väga oluline ning hetkel ei ole teada kedagi, kes midagi sellist teeks: Kergkonstruktsioonide kaitse plahvatusest tingitud ülerõhu tõttu. Töö autori poolt läbiviidud katsed toetavad teema püstitust. RKAS-i jaoks samuti oluline teema, kuna meie oleme ka hoonete turvalisuse eestvedaja. Stipendiumi suurus: 2000 eurot.

Eneli Kleemann (Arhitektuur ja linnaplaneerimine magistriõpe, EKA) on kindlasti „Tuleviku Tipp“. Väga praktiline, suure mõjuga ja suurejooneline töö - tühjad kontoriruumid ja kodukontor. Lahendus ülearustele kontoripindadele tulevikus. Stipendiumi suurus: 2000 eurot.

Robert Krautmann (Doktorant-nooremteadur, keemiliste kiletetehnoloogiate labor, Taltech) teema tegeleb uudse, kulutõhusa, poolläbipaistva ja kahepoolse päikeseelemenditehnoloogia väljaarendamisega. Väga tuleviku teema ja uudne lahendus. Praktika ja katsed toetavad teema püstitust. Oma ala tippspetsialist. Stipendiumi suurus: 3000 eurot.

Viljandi State High School (completion year 2012). Foto: K. Uuusoja