Ehitiste info on jaotatud kaheks:
  • Ehitised (andmete muutmiseks)  - maatükiga seotud RVRis registreeritud ehitised. 
  • Ehitised ehitisregistris (andmete vaatamiseks) - maatükiga seotud EHR

Konkreetse rajatise info muutma asumiseks tuleb vajutada selle rajatise real olevat linki muuda, millega avaneb vastava rajatise andmestik.

Juhime tähelepanu, et rajatistest hõlmatakse inventuuri vaid need rajatised, mis asuvad hoonestatud kinnisasjadel, mida on võimalik visuaalsel vaatlusel tuvastada ja mis kuuluvad ehitisregistris gruppi Muud tsiviilrajatised (koodigrupp 24000). Transpordirajatisi (grupp 21000), torujuhtmeid, side- ja elektriliine (grupp 22000) ning tööstusehitiste juurde kuuluvaid rajatisi (grupp 23000) inventeeritaks vaid juhul, kui selle kohta on olemas alginfo, kui vara on riigiasutuse jaoks vajalik ja objekt on välisel vaatlusel tuvastatav.

Rajatise info korrastamine koosneb alljärgnevatest etappidest, mis tuleb ka läbi viia alljärgnevas järestuses
  1. vajalikkuse hinnang
  2. ehitise üldandmete korrastamine

1. Vajalikkuse analüüsi eesmärgiks on selgitada kas rajatis on riigiasutusele vajalik. Vajalikkust hinnatakse 1...5 skaalas, kus 5 - kindlasti vajalik ja 1 - mittevajalik.

 2. Ehitise üldandmete alusena kasutatakse RVR andmeid. Lisandub info hoone koordinaatide kohta, kuid selle osa täidab inventuuri läbi viiv RKASi töötaja.

Riigiasutuse kohustus on üle vaadata rajatise üldinfot puudutavad andmed ja vajadusel viia sisse parandused või täiendused. Inventuuri eesmärk on korrastada rajatisi puudutav info kõikides andmelehel näidatud positsioonides.

Juhul kui RVR ja EHRi andmed on omavahel seotud, siis on rajatise andmelehel välja Ehitisregistri number kõrval oleval lingil klikkides  võimalik näha EHRis olevaid andmeid. Juhul kui EHRis olevad andmed on adekvaatsemad, siis palume vastavad andmed üle kanda.

Hoone aadressid tuleb uuendada vastavalt  Vabariigi Valitsuse määrusele "Aadressandmete süsteemi kehtestamine". Hoonel võib olla üks või mitu aadressi. Uue aadressi lisamiseks klikkida aadressandmete jaotuse kohal  olevat linki lisa. Aadressi kustutamiseks klikkida vastava aadressi kõrval olevat linki kustuta.

Rajatise üldandmete juurde on lisatud ka kasutussobivuse hinnang, mille eesmärk on selgitada kas inventeeritav rajatis on riigiasutusele kasutamiseks sobilik. Rajatise kasutussobivust hinnatakse ühe hinnanguga 5 palli süsteemis skaalas 1- täiesti mittevastav kuni 5 - täiesti vastav. 

tagasi avalehele