Riigi Kinnisvara AS roll:

RKAS on kinnisvaraalase teenuse osutaja riigivõimu teostajaile.

RKAS on riigi funktsioonide täitmiseks ja avaliku teenuse osutamiseks vajaliku kinnisvara arendamisel, haldamisel ja korrashoidmisel valitsusele ning riigiasutustele eelistatud partner ja kompetentsikeskus.

RKASi rakenduslik roll riigi kinnisvaramajanduses on tegevuse algeesmärkidega (büroohooned) võrreldes laienenud, lisandusid:

 - koolid
 - eriotstarbelised hooned ja rajatised
 - muu

Seoses sellega luuakse äriühingule täiendavad seadusandlikud garantiid Euroopa Liidu õigusruumis tegutsemiseks (tegutsemine turul ja konkurentsi tingimustes).

Riigi kinnisvarategevuse strateegia (2007) kohaselt muutub RKAS edaspidi riigivaraseaduse erisätete alusel tegutsevaks riigi äriühinguks (ümberkujundamine 2009).

Vaatamata ümberkujundamisele säilitatakse tulundusühingu motiiv tegutseda antud piirangute raames võimalikult efektiivselt ja võimalust saada võõrkapitali soodsatel tingimustel.

RKAS otseselt arendus ja korrashoiuteenuseid kasutajatele ei paku, vaid korraldab nende sisseostmist. Seni kuni see on majanduslikult efektiivsem, ostetakse kõik vajalikud teenused sisse erasektorist.

Tulenevalt äriühingu kehtivatest finantseesmärkidest lähtuvad RKASi poolt teostatavad kinnisvaraprojektid turutingimustest ja sellele vastavast omakapitali tootlusest.

 

Riigi kinnisvara korraldamise funktsionaalne struktuur