Päring „Kinnistu müügipakkumus avaliku sektori asutuse tarbeks Tallinnas“

A. PAKKUMUSTE ESITAMISE ÜLDNÕUDED
1. Riigi Kinnisvara AS (edaspidi RKAS) teeb ettepaneku esitada pakkumused avaliku sektori asutuse tarbeks kinnistute valimi saamiseks. Käesolev päring (edaspidi Päring) on esitatud eesmärgiga saada ülevaade turuolukorrast ja pakutavatest kinnistutest. Kinnistute valimi koostamisel, sh esitatud pakkumuste täpsustamiseks on RKASil õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi.

2. Selguse mõttes avaldab RKAS, et:
a) RKAS ei ole Päringust tulenevate õiguslike tagajärgedega  õiguslikult seotud ega selleks kohustatud;
b) RKAS käsitleb Päringut ettepanekuna esitada pakkumused, kuid ei ole kohustatud aktsepteerima (andma nõustumust) pakkumustele ega sõlmima pakkujatega mistahes lepinguid;
c) RKAS ei hüvita pakkumuse koostamise ega esitamisega seotud kulusid;
d) RKAS ei ole kohustatud ühelegi pakkujale andma infot tema ega teiste isikute pakkumuse analüüsimist puudutavate asjaolude kohta.

3. Pakkumused tuleb esitada RKASile digitaalselt allkirjastatud failina e-posti aadressile ivar.piirsalu@rkas.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. mai 2012.a.  

4. Pakkumused tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus peab olema allkirjastatud seadusliku või volitatud esindaja poolt.

5. Pakkumus peab olema esitatud Pakkumuse vormil (Päringu lisa 1), sisaldama vormil toodud andmeid ning Pakkumuse lisasid.

6. Pakkumusele lisada järgmised dokumendid:
6.1. dokument, millest nähtuvad isikud, kes omavad õigust juriidilisest isikust pakkuja esindamiseks (Eesti juriidilise isiku puhul väljatrükk äriregistri B-kaardist, välisriigi juriidilise isiku puhul muu esindusõigust tõendav dokument);
6.2. volikiri juhul, kui juriidilist isikut esindava isiku esindusõigus ei tulene seadusest;
6.3. volikiri füüsilise isiku esindamise korral.

7. Päringu osas täpsustava informatsiooni saamiseks palume pöörduda järgmistel kontaktandmetel: Ivar Piirsalu, RKAS arenduse projektijuht, tel 569 19266, e-post: ivar.piirsalu@rkas.ee

 
B.  ÜLDNÕUDED KINNISTULE ja MÜÜGITEHINGULE
1. Pakutav kinnistu peab omandiõiguse alusel kuuluma pakkujale. Pakkumuse objektina ei  aktsepteerita hoonestusõigusel põhinevat omandi- ja kasutusõigust ega mistahes eelkokkuleppeid (võlaõiguslikke lepinguid) kinnistu omandamiseks. Lubatud on esitada pakkumus selliselt, et kinnistu kuulub ühele või mitmele isikule.

2. Kinnistu eeldatav asjaõiguslepingu sõlmimise aeg:  2012. aastal.

3. Notaritasu ja riigilõiv: tasub Müüja.

4. Kehtestatud detailplaneering, ehitusluba ja/või muust õiguslikust alusest tulenev ehitusõigus tagab minimaalselt 3 000 m2 brutopinnaga büroo-administratiivhoone ehitusvõimaluse (maa sihtotstarve: ärimaa, ühiskondlike ehitiste maa).

5. Krundi asukoht ja paiknemine: Tallinna linn, peab olema tagatud  hea juurdepääs magistraal-, põhi-, või jaotustänavalt autotranspordiga ning hea ühistranspordiühendus, eelistatud on kesklinnas ja kesklinnale lähemal paiknevad asukohad.

6. Krundil võib paikneda olemasolev (renoveerimist vajav) hoone.

7. Krundile ja/või hoonesse ja/või lähedusse on võimalik rajada sõidukite parkla ca 70 sõiduautole.

8. Eelistatult paiknevad naaberhooned kinnistu piirist eemal ning olemasolev/rajatav hoonestus ei ole plokistatud naaberhoonetega. Kinnistul olemasolev hoone peab jääma ostja ainukasutusse ning olema vabastatud kolmandatest isikutest ning neile kuuluvatest mistahes õigustest. Lubatud on kinnistut teenindavate tehnovõrkude- ja rajatiste olemasolust tingitud kolmandate isikute (trassivaldajate) õigused. 

Päring „Kinnistu müügipakkumus avaliku sektori asutuse tarbeks Tallinnas“ (doc)
Lisa 1 - pakkumuse esitamise vorm (doc)