Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2016

Riigi Kinnisvara AS on oma pikaajalisele kogemusele tuginedes välja töötanud juhendi „Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele“, mille eesmärk on võimalikult täpselt ja üheselt tõlgendatavalt määratleda mitteeluhoonete projekteerimise ja ehitamise üldpõhimõtted ning nõuded kasutatavatele materjalidele, süsteemidele ja seadmetele. Esitatud põhimõtteid ja nõudeid tuleb rakendada kõikide ühiskondlike hoonete projekteerimisel ja ehitamisel, kus tööde tellijaks ja/või korraldajaks on Riigi Kinnisvara AS.

Soovime tagada oma klientidele kvaliteetse kinnisvarakeskkonna, mistõttu on juhendis mitmed nõuded rangemad võrreldes kehtivates õigusaktides kehtestatud miinimumnõuetega. Kuivõrd käesoleva juhendi eesmärgiks ei ole koondada projekteerimise ja ehitamise valdkonnas kehtivaid õigusakte, tuleb tööde teostamisel järgida loomulikult õigusaktide nõudeid, sh ka juhul, kui käesolev juhend ei ole vastavas osas õigusaktidega veel kooskõlla viidud või kui juhendis esineb vastuolusid õigusaktides sätestatuga. Kuna õigusakte muudetakse tihti, muudame jooksvalt ka käesolevat juhendit.

Juhendmaterjali „Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2016“ suuremad täiendused viidi ellu koostöös Eesti Ehitusettevõtjate Liiduga (EEEL), Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liiduga (EETL), Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendusega (EKVÜ), Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooniinseneride Seltsiga (EVKIS), Eesti Soojuspumba Liiduga (ESPEL), Eesti Külmaliiduga (EKL) ning mitmete teemavaldkonna erialade professionaalidega.   

Käesolevaga soovime oma teadmisi kõigi huvilistega jagada. Juhendi varalised autoriõigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile. Kasutajal on õigus teha oma isiklikuks tarbeks üks koopia. Muul juhul tohib kõnealust juhendit paljundada, tõlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.

Juhul kui märkate juhendis vastuolusid võrreldes kehtivate õigusaktide või standarditega (ennekõike kui juhendis sätestatud nõuded on madalama rangusastmega), siis palun teavitage sellest ka meid.

Kõik kommentaarid ja küsimused on oodatud:
Allan Hani
Keskkonna- ja tehnilise toe osakonna juhataja
E-post: allan.hani@rkas.ee
 
Lae alla:

Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2016 (.zip 10 MB)

 

SISUKORD

  OSA 1 – ÜLDOSA (pdf)
        1.1. SISSEJUHATUS
        1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID
        1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD
        1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED
        1.4.1. Tellija eesmärk
        1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus
        1.4.3. Arhitektuurne lahendus
        1.4.4. Sisekliima

  OSA 2 – ÜLDEHITUS (pdf)
        2.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        2.2. ÜLDOSA
        2.3. VÄLISPIIRDED
        2.4. HÜDROISOLATSIOON JA DRENAAŽ, RADOONI VÄHENDAMINE
        2.5. VÄLISVIIMISTLUS
        2.6. VAHELAED
        2.7. PÕRANDAD, TREPID JA KALDTEED
        2.8. PIIRDED JA KÄSIPUUD
        2.9. SEINAD
        2.10. KATUSED
        2.11. HOONE EHITUSAKUSTIKALINE TOIMIVUS

 OSA 3 – AKNAD JA UKSED (pdf)
 3.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        3.2. ÜLDNÕUDED
        3.3. AKNAD
        3.4. UKSED
        3.5. AKENDE JA USTE VEEPLEKID
        3.6. TABELID 3.1. JA 3.2

OSA 4 – VENTILATSIOON (pdf)
 4.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        4.2. SISSEPUHKE-VÄLJATÕMBE-VENTILATSIOONI NÕUDED
        4.3. ERALDI VENTILATSIOONI-SÜSTEEMID
        4.4. ÕHUVÕTT
        4.5. VENTILATSIOONISEADMED
        4.6. VÄLJATÕMBE-VENTILAATORID
        4.7. MÜRASUMMUTID
        4.8. VENTILATSIOONITORUSTIK
        4.9. REGULEERKLAPID
        4.10. TULETÕKESTID
        4.11. PUHASTUSLUUGID
        4.12. LÕPUELEMENDID (ÕHUJAGAJAD, RESTID JA PLAFOONID)
        4.13. VENTILATSIOONITORUSTIKE PUHTUS
        4.14. MÕÕDISTAMINE JA SEADISTAMINE
        4.15. AUTOMAATIKA

OSA 5 – KÜLMAVARUSTUS JA JAHUTUS (pdf)
 5.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        5.2. NÕUDED JAHUTUSSÜSTEEMILE
        5.3. JAHUTUSSÜSTEEMI KÜLMAALLIKAD
        5.4. JAHUTUSSÜSTEEMI AUTOMAATIKA
        5.5. KÜLMATARBIJA JA KÜLMAKANDJA
        5.6. VENTILAATORKONVEKTOR
        5.7. JAHUTUSE SPLITSÜSTEEM
        5.8. KÜLMAINE
        5.9. TORUSTIK

OSA 6 – SOOJUSVARUSTUS JA KÜTE (pdf)
 6.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        6.2 ÜLDNÕUDED
        6.3 SOOJUSALLIKAD
        6.4 KATLAMAJA
        6.5 KÜTTESÜSTEEM
        6.6 ARVUTUSLIK VÄLISÕHU TEMPERATUUR
        6.7 SOOJUSSÕLM
        6.8 KÜTTETORUSTIK
        6.9 REGULEER- JA SULGARMATUUR
        6.10 TORUSTIKU KINNITAMINE JA LÄBIMINEK PIIRDEST
        6.11 ISOLEERIMINE
        6.12 KÜTTEKEHAD
        6.13 KÜTTE SOOJUSVÄLJASTUSE REGULEERIMINE

OSA 7 – VEEVARUSTUS (pdf)
 7.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        7.2 HOONETE VEEVARUSTUS
        7.2.1 OLMEVESI
        7.2.2 VEEKULU MÕÕTMINE
        7.2.3 RÕHUTÕSTESEADMED
        7.2.4 VEEPUHASTUSSEADMED
        7.2.5 TORUSTIKE DIMENSIONEERIMINE JA VOOLUHULGAD
        7.2.6 SOOJAVEEVARUSTUS
        7.2.7 VEETORUSTIKE MATERJAL
        7.2.8 TULETÕRJEVEEVARUSTUS
        7.2.9 ISOLATSIOON
        7.2.10 TORUSTIKE KINNITAMINE
        7.2.11 SULGSEADMED
        7.2.12 VEEVÕTUSEADMED
        7.3 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK
        7.3.1 PUURKAEV-PUMPLAD
        7.3.2 VEETÖÖTLUS

OSA 8 – KANALISATSIOON (pdf)
 8.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        8.2 HOONE KANALISATSIOON
        8.2.1 ÜLDNÕUDED
        8.2.2 TORUSTIKE DIMENSIONEERIMINE JA VOOLUHULGAD
        8.2.3 HOONE KANALISATSIOONI MINIMAALSED LANGUD
        8.2.4 MATERJALID
        8.2.5 ISOLEERIMINE
        8.2.6 TORUSTIKE KINNITAMINE
        8.2.7 SANITAARSEADMED
        8.2.8 PUHASTUS- JA KONTROLLLUUGID
        8.2.9 LÄBIVIIGUD TULETÕKKETARINDEIST
        8.2.10 TUULUTUS
        8.2.11 KANALISATSIOONITORUSTIKE PUHTUS
        8.2.12 VENTILATSIOONI-AGREGAATIDE JA JAHUTUSSEADMETE KONDENSAADI
                  KANALISEERIMINE
        8.2.13 SURVESTAMINE
        8.3 VÄLISKANALISATSIOON
        8.3.1 ÜLDNÕUDED
        8.3.2 KAEVUD JA RENNID
        8.3.3 PUHASTUSSEADMED
        8.4 DRENAAŽ
        8.5 KRAAVID JA TRUUBID

OSA 9 – ELEKTER (pdf)
 9.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        9.2 ÜLDNÕUDED
        9.3 VÄLISTRASSID
        9.4 VÄLISVALGUSTUS
        9.5 SIDEKANALISATSIOON JA -KAABELLIINID
        9.6 ELEKTRIPAIGALDIS
        9.7 ÜLDNÕUDED ELEKTRIKESKUSTELE
        9.8 PEAKESKUS
        9.9 GARANTEERITUD TOITE PEAKESKUS (GPK)
        9.10 JAOTUSKESKUSED
        9.11 MAANDUSED JA POTENTSIAALI-ÜHTLUSTUSED
        9.12 KOMPENSATSIOONISEADMED JA FILTRID
        9.13 GARANTEERITUD TOITESÜSTEEM
        9.14 KATKEMATU TOITEALLIKAS (UPS)
        9.15 NÕUDED KAABLITELE-, PAIGALDAMISELE- JA KINNITAMISELE
        9.16 KAABLIREDELID
        9.17 RIPUTUSSÜSTEEMID
        9.18 KAABLIKARBIKUD
        9.19 TORUD JA KARBID
        9.20 SEADMETE ELEKTRIVARUSTUS
        9.21 PISTIKUPESAD
        9.22 VALGUSTUSSÜSTEEMID
        9.23 KÜTTESÜSTEEMID JA –SEADMED
        9.24 SULATUSSÜSTEEMID
        9.25 PIKSEKAITSE
        9.26 TULEOHUTUSE JUHTIMISSÜSTEEM

OSA 10 – NÕRKVOOL (pdf)
 10.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        10.2 NÕUDED
        10.3 ANDMEEDASTUSSÜSTEEMID
        10.3.1 Andmeside võrgud
        10.3.2 Fonolukusüsteem
        10.3.3 TV-kaabelvõrk
        10.3.4 Helindus/Teadustussüsteem
        10.3.5 Audio-video (AV) süsteem
        10.3.5.1 Aula helisüsteem
        10.3.5.2 Võimla helisüsteem
        10.3.5.3 Videokonverentsisüsteem
        10.3.6 Ajanäidusüsteem
        10.4 TURVASÜSTEEMID
        10.4.1 Tulekahjusignalisatsioon
        10.4.2 Valvesignalisatsioon
        10.4.3 Läbipääsusüsteem
        10.4.4 Videovalve
        10.4.5 INVA-WC appikutsesüsteem

OSA 11 – HOONEAUTOMAATIKA (pdf)
 11.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        11.2 ÜLDNÕUDED
        11.3 HOONEAUTOMAATIKAGA ÜHENDATAVAD SÜSTEEMID JA SEADMED
        11.4 JÄRELEVALVEKESKUS
        11.5 ALAKESKUSED
        11.6 PLATSISEADMED, KULUMÕÕTJAD
        11.7 HOONE VALGUSTUS
        11.8 AJA- JA SÜNDMUSPROGRAMMID
        11.9 ALARMID
        11.10 TRENDID
        11.11 PARAMEETRITE JA HÄIRETE PRIORITEETIDE TABEL JA TABELIT
                 ILLUSTREERIVAD JOONISED
        11.12 PÕHIMÕTTESKEEMID

OSA 12 – NÕUDED EHITUSPROTSESSI LÕPETAMISEL (pdf)
 12.1 TELLIJA EESMÄRK
        12.2 TEOSTUSJOONISED
        12.3 INVENTARISEERIMIS-JOONISED
        12.3.1 Lisanõuded digitaalsetele inventariseerimisjoonistele haldustarkvaraga
                  ARCHIBUS sidumiseks
        12.4 TEOSTUS-DOKUMENTATSIOON
        12.4.1 KVJ VK
        12.4.2 Gaasikatlamaja
        12.4.3 Elekter
        12.4.4 Nõrkvool
        12.4.5 Arhitektuur-ehituslik osa
        12.4.6 Tuleohutussüsteemid
        12.5 HOONESSE PAIGALDATAVAD JOONISED
        12.6 KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENID
        12.7 SEADMETE JA SÜSTEEMIDE TÄHISTAMINE
        12.7.1 Üldised nõuded
        12.7.2 Ventilatsioon, küte, jahutus, veevarustus ja kanalisatsiooni seadmete
                  tähistamine
        12.7.3 Elektri-, automaatika- ja nõrkvoolusüsteemide seadmete tähistamine
        12.8 KATSETUSED JA MÕÕDISTUSED
        12.9 PERSONALI KOOLITUS
        12.10 OBJEKTI LÕPPKORISTUS
        12.11 NÄIDISED
        12.11.1 Paigaldatud seadmete lühispetsifikatsioon
        12.11.2 Tuletõkkekappide loetelu
        12.11.3 Paigaldatud valgustite lühispetsifikatsioon
        12.11.4 Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja reguleerimise tabel
        12.11.5 Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja reguleerimise tabel    
        12.11.6 Kinnistu andmete kaardid
        12.11.7 Hoonete andmete kaardid
        12.11.8 RKASi nõuded ehitiste pinnaandmete mõõtmiseks

OSA 13 – NÕRKVOOLU- , SERVERI JA UPSI RUUMID (pdf)
 13.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        13.2 NÕRKVOOLU- JA SEVERIRUUMI ASUKOHT HOONE PLANEERIMISEL
        13.3 NÕUDED NÕRKVOOLURUUMI(DE)LE
        13.4 SERVERIRUUMIDE KASUTUSELEVÕTT JA KATSETAMINE

OSA 14 – ISKE rakendamine (pdf)
 14.1 SISSEJUHATUS
        14.2 ISKE LÜHITUTVUSTUS
        14.3 ISKE RAKENDUSJUHEND PROJEKTEERIJALE
        14.3.1 Moodul B2.1 „Hooned“
        14.3.2 Moodul B2.2 „Elektrotehniline kaabeldus“
        14.3.3 Moodul B2.3 „Bürooruum“
        14.3.4 Moodul B2.4 „Serveriruum“
        14.3.5 Moodul B2.5 „Andmekandjate arhiiv“
        14.3.6 Moodul B2.6 „Tehnilise infrastruktuuri ruum“
        14.3.7 Moodul B2.7 „Kaitsekapid“
        14.3.8 Moodul 2.9 „Arvutuskeskus“
        14.3.9 Moodul B2.11 „Nõupidamis-, üritus- ja koolitusruumid“
        14.3.10 Moodul B2.12 „IT kaabeldus“

OSA 15 – MÕÕTE- JA SEIREVAHENDID (pdf)
 15.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        15.2 MÕÕTEVAHENDID, KALIBREERIMINE JA TAATLEMINE
        15.3 ARVESTITE VASTAVUSE HINDAMISE JA TÕENDAMISE KORD
        15.4 TERMOMEETRID
        15.5 MANOMEETRID
        15.6 SOOJUSARVESTID
        15.7 VEEMÕÕTJAD
        15.8 ELEKTRIARVESTID
        15.9 GAASIARVESTID
        15.10 ANDURID

RUUMIKAARDID

        Bürooruumid (pdf)
        Kooliruumid (pdf)
        Üldruumid (pdf)
        Tehnoruumid (pdf)