Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2017

Riigi Kinnisvara AS on välja töötanud juhendi „Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele“, mille eesmärk on võimalikult täpselt ja üheselt tõlgendatavalt määratleda mitteeluhoonete projekteerimise ja ehitamise üldpõhimõtted ning nõuded kasutatavatele materjalidele, süsteemidele ja seadmetele. Esitatud põhimõtteid ja nõudeid tuleb rakendada kõikide ühiskondlike hoonete projekteerimisel ja ehitamisel, kus tööde tellijaks ja/või korraldajaks on Riigi Kinnisvara AS.

Oleme siiani nõudeid korrigeerinud, kaasajastanud vastavalt ühiskonna ja tehnoloogiaarengule ning ka kogunenud enda ja teiste kogemusele iga kahe aasta tagant. Seekordse uuendusvajaduse tingis Euroopa Komisjoni tõlgenduse muutumine kuupäevas millest alates tuleb ehitada liginullenergiahooneid. Siiani olime arvestanud ja lähtunud kehtivast seadusandlusest millega avalikele hoonetele rakendub liginullenergiahoone kohustus kui hoone ehitusluba väljastatakse peale 31.08.2018 siis muutunud tõlgendusega peab avalik hoone olema liginullenergiahoone kui ta valmib peale 31.08.2018. Seoses korrektuuridega vaatasime läbi ja redigeerisime tehnilisi nõudeid, et saavutada nõutud lõpptulemust.

Juhendmaterjali „Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele" koostamisse kaasati Eesti Ehitusettevõtjate Liit (EEEL), Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (EETL), Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ), Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooniinseneride Selts (EVKIS), Eesti Soojuspumba Liit (ESPEL), Eesti Külmaliit (EKL) ning mitmete teemavaldkonna erialade professionaalid.

Soovime tagada oma klientidele kvaliteetse kinnisvarakeskkonna, mistõttu on juhendis mitmed nõuded rangemad võrreldes kehtivates õigusaktides kehtestatud miinimumnõuetega. Kuivõrd käesoleva juhendi eesmärgiks ei ole koondada projekteerimise ja ehitamise valdkonnas kehtivaid õigusakte, tuleb tööde teostamisel järgida esmalt õigusaktides toodud nõuetest.

Käesolevaga soovime oma teadmisi kõigi huvilistega jagada. Juhendi varalised autoriõigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile. Kasutajal on õigus teha oma isiklikuks tarbeks üks koopia. Muul juhul tohib kõnealust juhendit paljundada, tõlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.

Kõik kommentaarid ja küsimused on oodatud:
Mikk Maivel
Keskkonna- ja tehnilise toe osakonna energiatõhususe projektijuht
E-post: mikk.maivel@rkas.ee

Lae alla: Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2017 (.zip)

OSA 1 – ÜLDOSA
OSA 2 – ÜLDEHITUS
OSA 3 – AKNAD JA UKSED
OSA 4 – VENTILATSIOON
OSA 5 – KÜLMAVARUSTUS JA JAHUTUS
OSA 6 – SOOJUSVARUSTUS JA KÜTE
OSA 7 – VEEVARUSTUS
OSA 8 – KANALISATSIOON
OSA 9 – ELEKTER
OSA 10 – NÕRKVOOL
OSA 11 – HOONEAUTOMAATIKA
OSA 12 – NÕUDED EHITUSPROTSESSI LÕPETAMISEL
OSA 13 – NÕRKVOOLU- , SERVERI JA UPSI RUUMID
OSA 14 – ISKE RAKENDAMINE
OSA 15 – MÕÕTE- JA SEIREVAHENDID

MUUSEUMITE SISEKLIIMANÕUDED

RUUMIKAARDID
Bürooruumid
Kooliruumid
Üldruumid
Tehnoruumid