Arhiiv:

Müüa: Kalmistu tee 11, Tallinn

Lisainfo: Ülari Mõttus
e-post: ulari.mottus@rkas.ee
telefon: 6063473 või 5157933

Aadress:                                  Kalmistu tee 11, Tallinn

Kinnistu nr:                             132201

Katastriüksuse tunnus:            78404:403:0240

Sihtotstarve:                            Riigikaitsemaa

Kinnistu pindala:                     14 166 m²

Asjaõiguslikud koormatised:  puuduvad                                                        

Võlaõiguslikud koormatised: 

Üürilepingud (üürilepingu nr/ üürnik/ üüritava pinna suurus/ tähtaeg/ märkus):

- Üürileping nr 38/ Julgestuspolitsei/ 1598,5 m²/ tähtajatu/ üürilepingu kohta kantud märge kinnistusraamatusse. Üürnik on teinud avalduse üürilepingu lõpetamiseks alates 01.07.2009.a.
- Veera Volkovaga oli tähtajatu üürisuhe (kirjalik leping puudub) ~56 m² pinna kasutamiseks. Käesolevaks hetkeks on Veera Volkova surnud ning tema kasutuses olnud ruumides elavad tema poeg Vjatšeslav Volkov ja pojapoeg, kellega puudub kirjalik üürileping, samuti ei ole nad teinud avaldust astuda üürilepingusse V.Volkova asemele.

Müüja on edastanud Vjatšeslav Volkovile teate üürisuhte lõpetamiseks ja pinna vabastamiseks hiljemalt 07.09.2009.a.

Ehitiste loetelu:                       Ehitised ehitisregistri andmetel

- peahoone, ehitisregistri kood 101004732, suletud netopind 930,8 m²;

- abihoone, ehitisregistri kood 101022030, suletud netopind 418,5 m²;

- väravahoone, ehitisregistri kood 101022031, suletud netopind 10,6 m²;

- lasketiir, ehitisregistri kood 101022032, suletud netopind 127,6 m²;

- koertemaja 1, ehitisregistri kood 101022033, suletud netopind 47,4 m²;

Objekti puudused:                   Ehitised on amortiseerunud.

Liitumised ja kolmandate isikute tehnovõrgud- ja rajatised:      
- Kinnistul paiknevad AS Elion Ettevõtted sidekanalisatsioonitrassid;
- Kinnistul paiknevad AS Tallinna Vesi vee- ja kanalisatsiooni-torustikud;
- Kinnistul paiknevad OÜ Jaotusvõrk elektrikaabelliinid;
- Kinnistul on liitumised Tallinna Vesi ASiga ja Eesti Energia ASiga.

Teenuslepingud:                     

- Tera AS 17.05.2002 sõlmitud elektripaigaldise hoolduse, remont- ja ehitustööde leping;

- Hooldus Pluss OÜ 28.12.2007 sõlmitud tarindite ja osade tehnosüsteemide hooldusleping;

- Pindi Kinnisvarahaldus OÜ 30.06.2006 sõlmitud heakorra teenuse osutamise leping (leping lõpeb 30.06.2009.a.ning vastavalt RKAS poolt korraldatud hankele on uus heakorrateenuse leping sõlmimisel AS-ga ISS Eesti).

   

Märkus: teenuslepingud lõpetatakse Riigi Kinnisvara ASi poolt kas:

a)      ühe kuu jooksul pärast müügiobjekti valduse üleandmist või

b)      vastavalt teenuslepingus toodud lepingu lõpetamise tingimustele ja sätestatud tähtaegadele (juhul kui ülesütlemisest peab ette teatama rohkem kui 1 kuu).

Omandaja kannab teenuslepingute kulud alates valduse ülemineku kalendrikuule järgnevast kalendrikuust. Juhul, kui mõni müügiobjekti suhtes sõlmitud teenusleping ei ole eelnimetatud  ajaks lõppenud ja lepingu alusel osutatakse teenust kinnistu omandajale (valdajale), siis hüvitab omandaja Riigi Kinnisvara ASile teenuslepingust tulenevad kulud, mida Riigi Kinnisvara AS peab kandma  kuni teenuslepingu lõppemiseni. Kulud hüvitab omandaja 30 päeva jooksul Riigi Kinnisvara AS vastavate arvete saamisest arvates.

Piirangud/kitsendused:            - Elektripaigaldiste kaitsevöönd;

- Vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevöönd;  

- Sidekaablite kaitsevöönd;

- Kalmistu tee, Saeveski tn ja Viljandi mnt vahelise maa-ala detailplaneeringust tulenevad piirangud.

Muud kinnistut puudutavad asjaolud:

-          Müügiobjekti koosseisu kuuluvale ehitisele ei ole väljastatud energiamärgist.
-          Riigi Kinnisvara AS ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ning kahju eest, mis võib kaasneda pakkujale ja/või ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigusega ja tegelikkusele mittevastavusega.
-          RKAS-le teadaolevalt ei ole kinnistul keskkonnareostust, RKAS-le teadaolevalt ei ole ühelgi isikul või asutusel alust algatada kinnistu suhtes keskkonnareostust puudutavat menetlust, samuti ei ole RKAS-le esitatud keskkonnareostust puudutavaid ettekirjutusi.
-          Kinnistul paiknevad hooned on kindlustatud ning kindlustusleping lõpetatakse valduse ülemineku päeva seisuga.
-          RKAS ei vastuta käesolevas kirjelduses toodud varal esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest RKAS ei olnud ega pidanud olema teadlik enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel ning tulenevalt eeltoodust ei ole ostjal õigust esitada RKASi vastu nõudeid müüdavate varade puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid.
-          Kinnistu valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) tööpäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest. Müüja kannab kõik kinnistuga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude kinnistut puudutavate andmetega on võimalik tutvuda eelregistreerimisel Riigi Kinnisvara AS kontoris Tartu mnt 85, Tallinn.

Kontaktisikuks on Ülari Mõttus e-post ulari.mottus@rkas.ee, telefon 6063473 või 5157933.


 

Virtuaaltuuri vaata siit