PÄRING
Riigikaitselise objekti rajamiseks sobiliku krundi valimiseks

A. PAKKUMUSTE ESITAMISE ÜLDNÕUDED

1. Riigi Kinnisvara AS (edaspidi RKAS) teeb käesolevaga ettepaneku esitada pakkumused riigikaitselise objekti rajamiseks sobiliku krundi valimiseks. Käesoleva päringu (edaspidi Päring) eesmärgiks on leida alternatiivseid asukohti uuele rajatavale Tallinna Vanglale.

2. Selguse mõttes avaldab RKAS, et ei ole Päringuga õiguslikult seotud, Päringust tulenevate õiguslike tagajärgedega (mistahes lepingute sõlmimisega) õiguslikult seotud ega selleks kohustatud ning käsitleb Päringut ettepanekuna esitada pakkumused.

3. Pakkumused tuleb esitada RKASile aadressil Lasnamäe 2, Tallinn 11412, 9.korrus. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19. mail 2010.a. kell 14.00
3.1. Pakkumused peavad olema suletud kinnisesse ümbrikku ja varustatud märgusõnaga „Riigikaitseline objekt. Mitte avada enne 19. mai 2010.a. kl 14.00“.
3.2.  Pakkumused peavad olema jõus vähemalt kuni 23. augustini 2010.a.

4. Pakkumused tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus peab olema allkirjastatud selleks vastavat õigust omava isiku poolt ning sisaldama järgmisi andmeid:
4.1.  pakkumust vastavalt Päringu Lisas 1 olevale vormile;
4.2. dokument, millest nähtuvad isikud, kes omavad õigust juriidilisest isikust pakkuja esindamiseks. Juriidilisest isikust Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib korraldaja Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist (ja vastavat dokumenti esitama ei pea);
4.3. volikiri juhul, kui juriidilist isikut esindava isiku esindusõigus ei tulene seadusest;
4.4. volikiri füüsilise isiku esindamise korral.

5. Päringu osas täpsustava informatsiooni saamiseks palume pöörduda järgmistel kontaktandmetel:
5.1. Andrus Kõre, RKAS vanglate projektidirektor, tel 519 91 216, e-post: andrus.kore@rkas.ee;
5.2. Marko Sula, RKAS arenduse projektijuht, tel 508 7108, e-post: marko.sula@rkas.ee.


B.  ÜLDNÕUDED KINNISTULE

1. Krundi või maa-ala suurus 20-30 ha.
2. Krundi või maa-ala kaugus Tallinna kesklinnast (peapostkontorist) kuni 25 km.
3. Piisav juurdepääs ühistranspordiga, mille võimalused peaksid arvestama 24h töökorraldusega (vahetustega töö). Ühistranspordiga juurdepääsemise kulu ja aeg (ümberistumised) peavad jääma mõistlikuks ning olema regulaarsed (k.a. nädalavahetustel). Ühistranspordi peatus ei tohi olla krundi asukohast liiga kaugel ja peaks omama mõistliku ligipääsu ka pimedal ajal.
4. Krundi või maa-ala geomeetria peab olema ristkülikukujuline (või võimaldama ristküliku kujulist maa-ala planeeringut), mille lühim külg ei tohi olla väiksem kui 300 meetrit, kusjuures krundile või maa-alale ei tohi jääda ehituskeelualasid ega muid ehitust takistavaid piiranguid.
5. Lähim olemasolev või piirkonna arengukavakohaselt rajatav uus hoonestus krundile või maa-alale paikneb vähemalt 100 meetri kaugusel.
6. Krundi või maa-ala geoloogia peab ilma oluliste lisakulutusteta võimaldama maa-aluse 0-korruse ja hoonete vaheliste ühendustunnelite rajamise ning välistama maavaradest tingitud ehituspiirangud.
7. Võimalik liituda veevarustusega, mille minimaalne kogus on ca 750 m3/ööpäevas ja ühiskanalisatsiooniga, mille minimaalne kogus on 113 l/s.
8. Võimalik liituda elektrienergia võrguga, minimaalse võimsusega 3100kW.

Lae alla:

Üldnõuded (.pdf)

Lisa 1 Pakkumus (.doc)